بخت گشایی سریع برای جوانان

قال علیٌ علیه السلام:
اِنَّ لِلقُلُوبِ شهوَةً وَ کِراهةً وَ اِقبالاً وَ اِدباراً فَأتوُها مِن اقبالِها وَ شَهوَتِها، فَاِنَّ القَلبَ اِذا اُکرِهَ عَمِیَ.
دل ها را حالت خواستن و ناخواستن و روی آوردن و پشت کردن است. از راه خواسته­ ها و تمایلات، سراغ قلب­ ها بروید، چرا که اگر دل را به کاری مجبور کنند، کور می ­شود.
غرر الحکم ۶/۲۰۶ . نهج البلاغه، صبحی صالح، حکمت ۱۹۳

۰۹۹۰۹۴۰۰۷۹۰, شماره دعانويس خوب مسلمان ۰۹۹۰۹۴۰۰۷۹۰, شماره دعانويس خوب در تهران ۰۹۹۰۹۴۰۰۷۹۰, شماره دعانويس خوب در شيراز ۰۹۹۰۹۴۰۰۷۹۰, شماره دعانويس خوب در اصفهان ۰۹۹۰۹۴۰۰۷۹۰, شماره دعانويس خوب در مشهد ۰۹۹۰۹۴۰۰۷۹۰, شماره دعانويس خوب در اهواز ۰۹۹۰۹۴۰۰۷۹۰, شماره دعانويس خوب در تهران ۰۹۹۰۹۴۰۰۷۹۰, شماره دعانويس خوب در تبريز ۰۹۹۰۹۴۰۰۷۹۰, شماره دعانويس خوب در آبادان ۰۹۹۰۹۴۰۰۷۹۰, شماره دعانويس خوب در رشت ۰۹۹۰۹۴۰۰۷۹۰, شماره دعانويس خوب در كرمانشاه ۰۹۹۰۹۴۰۰۷۹۰, شماره دعانويس خوب در كرج ۰۹۹۰۹۴۰۰۷۹۰, شماره دعانويس خوب در قم ۰۹۹۰۹۴۰۰۷۹۰, شماره دعانويس خوب در اروميه ۰۹۹۰۹۴۰۰۷۹۰, شماره دعانويس خوب در زاهدان ۰۹۹۰۹۴۰۰۷۹۰, شماره دعانويس خوب در همدان ۰۹۹۰۹۴۰۰۷۹۰, شماره دعانويس خوب در كرمان ۰۹۹۰۹۴۰۰۷۹۰, شماره دعانويس خوب در يزد ۰۹۹۰۹۴۰۰۷۹۰, شماره دعانويس خوب در اردبيل ۰۹۹۰۹۴۰۰۷۹۰, شماره دعانويس خوب در بندرعباس ۰۹۹۰۹۴۰۰۷۹۰, شماره دعانويس خوب در اراك ۰۹۹۰۹۴۰۰۷۹۰, شماره دعانويس خوب در اسلام شهر ۰۹۹۰۹۴۰۰۷۹۰, شماره دعانويس خوب در زنجان ۰۹۹۰۹۴۰۰۷۹۰, شماره دعانويس خوب در سنندج ۰۹۹۰۹۴۰۰۷۹۰, شماره دعانويس خوب در قزوين ۰۹۹۰۹۴۰۰۷۹۰, شماره دعانويس خوب در خرم آباد ۰۹۹۰۹۴۰۰۷۹۰, شماره دعانويس خوب در گرگان ۰۹۹۰۹۴۰۰۷۹۰, شماره دعانويس خوب در ساري ۰۹۹۰۹۴۰۰۷۹۰, شماره دعانويس خوب در شهريار ۰۹۹۰۹۴۰۰۷۹۰, شماره دعانويس خوب در كاشان ۰۹۹۰۹۴۰۰۷۹۰, شماره دعانويس خوب در دزفول ۰۹۹۰۹۴۰۰۷۹۰, شماره دعانويس خوب در سبزوار ۰۹۹۰۹۴۰۰۷۹۰, شماره دعانويس خوب در گلستان ۰۹۹۰۹۴۰۰۷۹۰, شماره دعانويس خوب در بجنورد ۰۹۹۰۹۴۰۰۷۹۰, شماره دعانويس خوب در بوشهر ۰۹۹۰۹۴۰۰۷۹۰, شماره دعانويس خوب در بيرجند ۰۹۹۰۹۴۰۰۷۹۰, شماره دعانويس خوب در سيرجان ۰۹۹۰۹۴۰۰۷۹۰, شماره دعانويس خوب در شهركرد ۰۹۹۰۹۴۰۰۷۹۰, شماره دعانويس خوب در مرودشت ۰۹۹۰۹۴۰۰۷۹۰ , شماره دعانويس خوب در بندر ماهشهر ۰۹۹۰۹۴۰۰۷۹۰, شماره دعانويس خوب در تربت حيدريه ۰۹۹۰۹۴۰۰۷۹۰, شماره دعانويس خوب در خرمشهر ۰۹۹۰۹۴۰۰۷۹۰, شماره دعانويس خوب در تربت جام ۰۹۹۰۹۴۰۰۷۹۰, شماره دعانويس خوب در شوش ۰۹۹۰۹۴۰۰۷۹۰, شماره دعانويس خوب در قشم ۰۹۹۰۹۴۰۰۷۹۰, شماره دعانويس خوب در آشخانه ۰۹۹۰۹۴۰۰۷۹۰, شماره دعانويس خوب در ماكو ۰۹۹۰۹۴۰۰۷۹۰, شماره دعانويس خوب در نجف آباد ۰۹۹۰۹۴۰۰۷۹۰, شماره دعانويس خوب در فرديس ۰۹۹۰۹۴۰۰۷۹۰, شماره دعانويس خوب در ايلام ۰۹۹۰۹۴۰۰۷۹۰, شماره دعانويس خوب در دهلران ۰۹۹۰۹۴۰۰۷۹۰, شماره دعانويس خوب در عسلويه ۰۹۹۰۹۴۰۰۷۹۰, شماره دعانويس خوب در دماوند ۰۹۹۰۹۴۰۰۷۹۰, شماره دعانويس خوب در ورامين ۰۹۹۰۹۴۰۰۷۹۰, شماره دعانويس خوب در پرديس ۰۹۹۰۹۴۰۰۷۹۰, شماره دعانويس خوب در بروجن ۰۹۹۰۹۴۰۰۷۹۰, شماره دعانويس خوب در فارسان ۰۹۹۰۹۴۰۰۷۹۰, شماره دعانويس خوب در اقليد ۰۹۹۰۹۴۰۰۷۹۰, شماره دعانويس خوب در ياسوج ۰۹۹۰۹۴۰۰۷۹۰, شماره دعانويس خوب در گچساران ۰۹۹۰۹۴۰۰۷۹۰, شماره دعانويس خوب در لاهيجان ۰۹۹۰۹۴۰۰۷۹۰, شماره دعانويس خوب در ملاير ۰۹۹۰۹۴۰۰۷۹۰, شماره دعانويس خوب در ميبد ۰۹۹۰۹۴۰۰۷۹۰, شماره دعانويس معروف در ايران ۰۹۹۰۹۴۰۰۷۹۰, شماره دعانويس معروف يهودي ۰۹۹۰۹۴۰۰۷۹۰, شماره دعانويس معروف مسيحي ۰۹۹۰۹۴۰۰۷۹۰, شماره دعانويس معروف ارمني ۰۹۹۰۹۴۰۰۷۹۰, شماره دعانويس معروف هندي ۰۹۹۰۹۴۰۰۷۹۰, شماره دعانويس معروف صبي ۰۹۹۰۹۴۰۰۷۹۰, شماره دعانويس معروف كليمي ۰۹۹۰۹۴۰۰۷۹۰, شماره دعانويس معروف مسلمان ۰۹۹۰۹۴۰۰۷۹۰, شماره دعانويس معروف در تهران ۰۹۹۰۹۴۰۰۷۹۰, شماره دعانويس معروف در شيراز ۰۹۹۰۹۴۰۰۷۹۰, شماره دعانويس معروف در اصفهان ۰۹۹۰۹۴۰۰۷۹۰, شماره دعانويس معروف در مشهد ۰۹۹۰۹۴۰۰۷۹۰, شماره دعانويس معروف در اهواز ۰۹۹۰۹۴۰۰۷۹۰, شماره دعانويس معروف در تهران ۰۹۹۰۹۴۰۰۷۹۰, شماره دعانويس معروف در تبريز ۰۹۹۰۹۴۰۰۷۹۰, شماره دعانويس معروف در آبادان ۰۹۹۰۹۴۰۰۷۹۰, شماره دعانويس معروف در رشت ۰۹۹۰۹۴۰۰۷۹۰, شماره دعانويس معروف در كرمانشاه ۰۹۹۰۹۴۰۰۷۹۰, شماره دعانويس معروف در كرج ۰۹۹۰۹۴۰۰۷۹۰, شماره دعانويس معروف در قم ۰۹۹۰۹۴۰۰۷۹۰, شماره دعانويس معروف در اروميه ۰۹۹۰۹۴۰۰۷۹۰, شماره دعانويس معروف در زاهدان ۰۹۹۰۹۴۰۰۷۹۰, شماره دعانويس معروف در همدان ۰۹۹۰۹۴۰۰۷۹۰, شماره دعانويس معروف در كرمان ۰۹۹۰۹۴۰۰۷۹۰, شماره دعانويس معروف در يزد ۰۹۹۰۹۴۰۰۷۹۰, شماره دعانويس معروف در اردبيل ۰۹۹۰۹۴۰۰۷۹۰, شماره دعانويس معروف در بندرعباس ۰۹۹۰۹۴۰۰۷۹۰, شماره دعانويس معروف در اراك ۰۹۹۰۹۴۰۰۷۹۰, شماره دعانويس معروف در اسلام شهر ۰۹۹۰۹۴۰۰۷۹۰, شماره دعانويس معروف در زنجان ۰۹۹۰۹۴۰۰۷۹۰, شماره دعانويس معروف در سنندج ۰۹۹۰۹۴۰۰۷۹۰, شماره دعانويس معروف در قزوين ۰۹۹۰۹۴۰۰۷۹۰, شماره دعانويس معروف در خرم آباد ۰۹۹۰۹۴۰۰۷۹۰, شماره دعانويس معروف در گرگان ۰۹۹۰۹۴۰۰۷۹۰, شماره دعانويس معروف در ساري ۰۹۹۰۹۴۰۰۷۹۰, شماره دعانويس معروف در شهريار ۰۹۹۰۹۴۰۰۷۹۰, شماره دعانويس معروف در كاشان ۰۹۹۰۹۴۰۰۷۹۰, شماره دعانويس معروف در دزفول ۰۹۹۰۹۴۰۰۷۹۰, شماره دعانويس معروف در سبزوار ۰۹۹۰۹۴۰۰۷۹۰, شماره دعانويس معروف در گلستان ۰۹۹۰۹۴۰۰۷۹۰, شماره دعانويس معروف در بجنورد ۰۹۹۰۹۴۰۰۷۹۰, شماره دعانويس معروف در بوشهر ۰۹۹۰۹۴۰۰۷۹۰, شماره دعانويس معروف در بيرجند ۰۹۹۰۹۴۰۰۷۹۰, شماره دعانويس معروف در سيرجان ۰۹۹۰۹۴۰۰۷۹۰, شماره دعانويس معروف در شهركرد ۰۹۹۰۹۴۰۰۷۹۰, شماره دعانويس معروف در مرودشت ۰۹۹۰۹۴۰۰۷۹۰, شماره دعانويس معروف در بندر ماهشهر ۰۹۹۰۹۴۰۰۷۹۰, شماره دعانويس معروف در تربت حيدريه ۰۹۹۰۹۴۰۰۷۹۰, شماره دعانويس معروف در خرمشهر ۰۹۹۰۹۴۰۰۷۹۰, شماره دعانويس معروف در تربت جام ۰۹۹۰۹۴۰۰۷۹۰, شماره دعانويس معروف در شوش ۰۹۹۰۹۴۰۰۷۹۰, شماره دعانويس معروف در قشم ۰۹۹۰۹۴۰۰۷۹۰, شماره دعانويس معروف در آشخانه ۰۹۹۰۹۴۰۰۷۹۰, شماره دعانويس معروف در ماكو ۰۹۹۰۹۴۰۰۷۹۰, شماره دعانويس معروف در نجف آباد ۰۹۹۰۹۴۰۰۷۹۰, شماره دعانويس معروف در فرديس ۰۹۹۰۹۴۰۰۷۹۰, شماره دعانويس معروف در ايلام ۰۹۹۰۹۴۰۰۷۹۰, شماره دعانويس معروف در دهلران ۰۹۹۰۹۴۰۰۷۹۰, شماره دعانويس معروف در عسلويه ۰۹۹۰۹۴۰۰۷۹۰